Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 27 2015

12:37
Reposted frombrianziundloele brianziundloele vialaluna laluna
12:36
2725 e063
Reposted fromfission fission viaIriss Iriss

June 10 2015

19:05
5989 d67f 500
Reposted fromalternativestyle alternativestyle vialaluna laluna
19:05
3814 b811 500
Reposted fromstockholmsyndrome stockholmsyndrome
15:52
1334 c876
Reposted frommadagaskar madagaskar viailikemyself ilikemyself
15:49
9007 1ebc
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
15:49
4870 6b5b
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey vialaluna laluna
15:49
8509 454e
Reposted fromNeutrum Neutrum vialaluna laluna
15:49
7811 a3ad
15:48
6135 4018
15:48
Boję się, mamo,
że upadnę
i nie będzie nikogo,
kto by mnie złapał;
że będę lecieć
przeraźliwie długo
niżej niż na
dół
Boję się, mamo,
że zabłądzę
na prostej drodze
(…)
że się pomylę
zresztą
nie pierwszy
raz
Boję się, mamo,
że on zniknie
wiesz, ten ktoś,
kogo pokocham
całym sercem bladym
chociaż 
mówią, że go już
nie mam.
— Paulina Żurek
15:47
4445 4713
Reposted fromfriends friends vialaluna laluna
15:47
15:47
0190 9ddf 500
Reposted fromhello-im-psycho hello-im-psycho viaIriss Iriss
15:46
9949 948a
Reposted fromiamstrong iamstrong vialaluna laluna
15:46
2679 8b8b
Reposted fromdo-your-research do-your-research vialaluna laluna
15:46

June 09 2015

14:49
6724 ebb0
Reposted fromseverine severine vialaluna laluna
14:49
7239 c3bd
Reposted fromtwice twice vialaluna laluna
14:48
7382 4c20
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl